7 April, 2005

Ronneby 050407

Det har hållits två möten som avhandlat fågeldöden. Ett i Stockholm i Naturvårdsverkets regi. Dit kom personal från Naturvårdsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stockholms Universitet, Riksmuseum, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsernas miljöövervakningsenheter runt om i landet och några till som jag glömt. Nu var fågeldöden uppe på högsta nivå i beslutshanteringen. Olika erfarenheter från runt om i landet framkom som visade att inte bara Blekinge kusten var drabbad. Beslutades om att länsstyrelser som presenterade ett inventeringsprogram om fågeldöd skulle få minst ca 16 000,00 per län för att genomföra en stickprovsinventering i främst vitfågelkolonier där det samlas många individer på liten yta och där man då lättast kan konstatera dödlighet bland fåglarna.

Ett nytt möte hölls 5 april i Uppsala hos SVA om hur man skulle göra för att få så likvärdiga undersökningar som möjligt. Några länsstyrelser hade pågående inventeringsprojekt som man nu skulle försöka jämka ihop så bra som möjligt med de övriga. Beslutades om två eller tre besök på varje lokal dels för att räkna döda fåglar men även rapportera om förlamade fåglar i olika stadier, så SVA tillsammans med forskare från andra institutioner kan besluta om behandling och provtagning.

Ingen länsstyrelse hade mer noggranna och omfattande inventeringsresultat än länsstyrelsen i Blekinge. Svenska Naturskyddsföreningen har med hjälp av Le Carlssons inventeringsresultat och bildmaterial gjort en riksomfattande penninginsamling för att hjälpa länsstyrelserna och forskningen med inventeringar i kustavsnitt där ingen inventering har beslutats eller utförts. Insamlingen hade i början av april i år under några månader gett imponerande ca.1 100 000. Se www.snf.se och sök på fågeldöd.

Förhoppningsvis kommer vi under sensommaren att ha inventeringsresultat från stora delar av den svenska kusten och de större insjöarna. Dessvärre är jag rädd för att resultaten kommer att vara ganska otrevliga.

Död gråtrut. Ringmärkt i Finland. Död på Söndraskär i Valjeviken Sölvesborg.Jag har i mars – april gjort några smärre stickprovskontroller i Valjeviken och Ronnebyfjärden. Hittat 12 döda och 2 förlamade som avlivats. Prover skickade till SVA och fågelkropp nedfryst för att senare levereras till Riksmuseum. En av gråtrutarna var ringmärkt i Finland. Jag skickade ringnumren med E-post till Finska Riksmuseum och fick svar två timmar senare! Med tack och att utförligare rapport kommer senare. Truten hade två ringar. En större färgring med tydligt kortnummer som kan avläsas på håll med kikare och en standardring. Jag har nog hittat ett 40-tal ringmärkta fåglar, från Danmark, Holland, Polen Finland, Sverige, Tyskland och några andra länder, som visar att det inte bara handlar om fåglar som är stationära i Sverige. Viktigt att påpeka att även fåglar dör av olika anledningar.

Förlamad gråtrut i stadium 5. Det vill säga den ligger stilla utan att kunna förflytta sig. Vanligtvis död inom något dygn. Skaftö i Ronneby skärgård.Under de 5 senaste häckningssäsongerna har jag räknat in över 13 000 döda fåglar av olika arter, mest gråtrut som är vanligaste arten i skärgården. Jag kan ju inte hitta 800 döda havsörnar när vi bara har något dussin eller så, under häckningsperioden, utan fågeldöden följer ganska hyfsat de olika arternas numerär. Kanske kan jag tycka att det har varit ganska många strandskator med tanke på hur få de är, jag har hittat kanske ett 20-tal döda.

Jag har sett en enda död och ingen levande mink i hela Blekinge skärgård de senaste 4 åren. Med tanke på att det har funnits döda fåglar i stora mängder under lång tidsperiod, sammanlagt kanske 7-8 ton fågelkött under de senaste 5 åren, anser jag att detta är uppseendeväckande och skall undersökas per omgående.

Jag har även noterat att knölsvanar gått till häckning i stor omfattning på våren, men framåt juni samlats i stora flockar på 30-70 individer och nästan enbart vita fåglar. Jag tror att svanungarna blir vita först andra året och då saknas ju föryngring bland dessa svanflockar. Senare under hösten har jag sett endast ett mycket litet antal gråbruna ungfåglar. Detta anser jag vara oroväckande och bör undersökas även på andra håll i landet.

Le Carlsson
Box 140
372 22 Ronneby
tel. 0457-14898